Statut

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ „KOALICJA NA POMOC NIESAMODZIELNYM”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ o nazwie: „KOALICJA NA POMOC NIESAMODZIELNYM” (zwany dalej „Koalicją”), jest ogólnokrajowym związkiem zrzeszającym stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, inne związki, fundacje, towarzystwa, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz podmioty gospodarcze.

§ 2

 1. Terenem działania Koalicji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Koalicji jest Warszawa.
 2. Koalicja może prowadzić swoje działania poza granicami kraju zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 3

Koalicja działa na podstawie przepisów ustawy prawa o stowarzyszeniach z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i innych aktów prawnych związanych z działalnością Koalicji oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 4

 1. Czas trwania Koalicji jest nieograniczony.
 2. Koalicja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, związków i zrzeszeń o podobnym zakresie działania.
 3. Koalicja może współpracować z organami władzy i administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, opiekunami osób niesamodzielnych oraz innymi podmiotami i osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Koalicji.

§ 5

 1. Koalicja posiada logo, w którym podstawowymi elementami są: dwie skrzyżowane dłonie w kolorze czarnym i zielonym oraz napis: KOALICJA NA POMOC NIESAMODZIELNYM.
 2. Koalicja wydaje, publikuje i dystrybuuje materiały informacyjne oraz używa własnej pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6

Koalicja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz angażować osoby, firmy i inne instytucje na podstawie umów cywilno-prawnych także z pośród członków Koalicji.

 § 7

Bieżąca działalność Koalicji jest prowadzona przez biuro Zarządu. Biurem kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY REALIZACJI

§ 8

Celami Koalicji są:

 1. Działania na rzecz poprawy jakości życia osób niesamodzielnych, gdzie przez niesamodzielność należy rozumieć utratę niezależności fizycznej, psychicznej lub umysłowej, co wymaga niezbędnej opieki i pomocy w codziennych czynnościach życiowych, w tym opieki pielęgnacyjnej.
 2. Działania wspierające i promujące działalność statutową członków Koalicji, szczególnie działalność ukierunkowaną na samodzielność oraz bezpieczeństwo funkcjonalne osób niesamodzielnych i ich opiekunów.
 3. Organizacja, popularyzacja i rozwój Koalicji we wszystkich jej formach.

§ 9

Koalicja realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Opracowywanie i realizowanie programów rozwoju Koalicji powstających zarówno z własnej inicjatywy, jak i zleconych przez właściwe organizacje i władze.
 2. Koordynowanie działań związanych z uprawianiem i upowszechnianiem Koalicji.
 3. Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych.
 4. Aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekle chorych.
 5. Organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i informacyjnych, koncertów, wystaw i imprez kulturalnych.
 6. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Koalicji w wyniku ich działalności statutowej.
 7. Prowadzenie obsługi administracyjnej i księgowej działalności Koalicji.
 8. Inne działania służące realizacji celów statutowych.

§ 10

 1. Działalność Koalicji może mieć charakter nieodpłatnej, jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Koalicja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. W celu prowadzenia działalności określonej w ust. 1 Koalicja może powoływać fundacje oraz uczestniczyć w spółkach i w innych przedsięwzięciach.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KOALICJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie Koalicji dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. stowarzyszonych,
 3. wspierających,
 4. honorowych.

§ 12

 1. Członkami zwyczajnymi Koalicji mogą być osoby prawne nie mające celów zarobkowych, które chcą współdziałać w ramach Koalicji na rzecz osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, przewlekle chorych i ich opiekunów, w tym:
  • stowarzyszenia, związki stowarzyszeń o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, federacje,
  • fundacje, towarzystwa naukowe, kulturalne i sportowe, związki zawodowe.
 2. Członkami stowarzyszonymi Koalicji mogą być osoby prawne nie mające celów zarobkowych oraz osoby fizyczne, które popierają cele Koalicji.
 3. Członkami wspierającymi Koalicji mogą być osoby prawne, fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które popierają cele Koalicji. Członkowie wspierający mogą wspierać ją również materialnie.
 4. Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.
 5. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Koalicji.
 6. Członków Koalicji przyjmuje lub odmawia przyjęcia Zarząd na podstawie pisemnych zgłoszeń i złożonych deklaracji.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  • uczestnictwa w Walnym Zebraniu,
  • zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Koalicji, w tym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
  • działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu Koalicji oraz realizacji zadań statutowych Koalicji,
  • dbania o dobre imię Koalicji oraz właściwy klimat wokół Koalicji,
  • przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Koalicji oraz powszechnie obowiązującego prawa,
  • realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Koalicji,
  • regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Koalicji w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§ 14

 1. Członkowie stowarzyszeni i honorowi mają prawo do:
  • uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zebraniu,
  • zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Koalicji.
 2. Członkowie stowarzyszeni i honorowi są zobowiązani do:
  • wsparcia projektów realizowanych przez Koalicję, z zastrzeżeniem, że są one zgodne z celami statutowymi Koalicji i że nie jest to wsparcie o charakterze finansowym,
  • dbania o dobre imię Koalicji oraz właściwy klimat wokół Koalicji.

§ 15

 1. Członkowie wspierający mają prawo do:
  • uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zebraniu,
  • zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Koalicji.
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
  • wsparcia projektów realizowanych przez Koalicję, w tym wsparcia o charakterze finansowym,
  • dbania o dobre imię Koalicji oraz właściwy klimat wokół Koalicji.

§ 16

Członkostwo w Koalicji wygasa w przypadku:

 1. złożenia rezygnacji zgłoszonej w formie pisemnej z upływem 30 dni od daty jej otrzymania przez Zarząd,
 2. rozwiązania lub likwidacji podmiotu, który był członkiem Koalicji, w przypadku gdy liczba pozostających podmiotów tworzących Koalicję będzie wynosiła co najmniej trzy.
 3. wykreślenia podmiotu na mocy prawomocnej uchwały Zarządu zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 17

 1. Zarząd Koalicji może podjąć uchwałę o wykreśleniu członka zwyczajnego i wspierającego z Koalicji:
  1. w wypadku rażącego naruszania postanowień statutu,
  2. w wypadku zalegania z opłacaniem składki rocznej (członek zwyczajny) lub zaprzestania wsparcia finansowego Koalicji (członek wspierający), pomimo otrzymania pisemnego wezwania od Zarządu.
 2. Od uchwały Zarządu Koalicji w przedmiocie wykreślenia z Koalicji przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania, zgłoszone w terminie 14 dni od doręczenia stronie decyzji Zarządu na piśmie.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KOALICJI

§ 18

Władzami Koalicji są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór - jeśli Walne Zebranie nie zdecyduje inaczej - odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 20

 1. Najwyższą władzą Koalicji jest Walne Zebranie, zwoływane przez Zarząd corocznie, przy czym zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata.
 2. Walne Zebranie może zostać przeprowadzone również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Sposób organizacji Walnego Zebrania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, uczestnictwa w nim oraz głosowania określa oddzielny regulamin, uchwalony przez Zarząd Koalicji.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Koalicji i programu działania na okres najbliższej kadencji.
 2. Uchwalanie Statutu oraz podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie oraz rozwiązaniu się Koalicji.
 3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrywanie i akceptowanie sprawozdania finansowego.
 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, dotyczących skreślenia z Koalicji.
 8. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Koalicji.
 9. Ustalanie wynagrodzenia bądź gratyfikacji dla członków Zarządu.
 10. Nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu.

§ 22

W przypadku odwołania lub rezygnacji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, skład osobowy tych władz jest uzupełniany o niewybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekraczać w trakcie kadencji 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.

§ 23

 1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział przedstawiciele członków zwyczajnych Koalicji.
 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. Członkowie uczestniczący w Walnym Zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej uczestniczą w obradach na pełnych prawach.
 3. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym biorą udział członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy nie są przedstawicielami członków zwyczajnych oraz członkowie wspierający, stowarzyszeni, honorowi, a także zaproszeni goście.
 4. Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wybrane osoby spośród członków zwyczajnych i stowarzyszonych.

§ 24

 1. Uchwały Walnego Zebrania są ważne, jeśli Walne Zebranie zostało zwołane w sposób zgodny z postanowieniami statutu, a w Walnym Zebraniu wzięła udział osobiście lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej co najmniej połowa członków zwyczajnych plus jedna z uprawnionych osób. W drugim terminie (zwoływanym w terminie 20 minut od pierwszego terminu) jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych osób.
 2. Z zastrzeżeniem treści § 36 niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu.

§ 25

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Koalicji mailami lub na piśmie listami poleconymi wysłanymi, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koalicji:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 ilości członków zwyczajnych Koalicji.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 § 27

 1. Zarząd Koalicji składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
 2. Członkom Zarządu na podstawie uchwały Zarządu podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów nadaje się funkcje: Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika.
 3. Prezes reprezentuje Koalicję na zewnątrz oraz działa w jej imieniu, z uwzględnieniem § 35 ust. 2.
 4. Członek Zarządu nie może:
  1. łączyć tej funkcji z funkcją w Komisji Rewizyjnej,
  2. być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Koalicji oraz realizacja uchwał Walnego Zebrania.
 2. Wykonywanie postanowień Statutu i uchwał Zarządu.
 3. Uchwalanie planów działalności rzeczowej i budżetu oraz przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania.
 4. Występowanie z wnioskami w sprawach:
  1. pozyskania dotacji zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych,
  2. szkolenia kadry opiekuńczej, w tym także opiekunów formalnych i nieformalnych, terapeutów, pielęgniarek i innych osób świadczących usługi osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym, przewlekle chorym oraz ich opiekunom,
  3. urządzeń i sprzętu wspomagającego funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, przewlekle chorych oraz osób wymienionych w pkt 4b, zgodnie z celami Koalicji,
  4. inwestycji w infrastrukturę opiekuńczą, pielęgnacyjną i medyczną w zakresie budowy, remontów i doposażenia sprzętowego,
  5. standardów terapii i opieki oraz kształcenia kadry.
 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Koalicji oraz ustalanie wysokości składek i innych opłat członkowskich.
 6. Uchwalanie i zmienianie regulaminu Zarządu, biura Koalicji oraz regulaminów jednostek organizacyjnych.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków.
 8. Uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych normujących działanie Koalicji, a w szczególności dotyczących:
  1. zasad współdziałania z biznesem,
  2. zatrudniania do realizacji działalności statutowej członków Koalicji,
  3. udzielania rekomendacji i patronatu Koalicji.
 9. Powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych oraz wspomaganie i nadzorowanie ich działalności.
 10. Ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie.
 11. Podejmowanie innych działań niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania lub Komisji Rewizyjnej zapewniających rozwój Koalicji i prawidłowe wykonywanie zadań wynikających ze Statutu i obowiązujących przepisów prawa.

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Biurem Koalicji oraz bieżącą działalnością Koalicji pomiędzy posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes.
 2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jego Członków.
 3. Do prawidłowej realizacji zadań Koalicji Zarząd może powoływać zespoły robocze, sekcje i inne ciała kolegialne mające charakter wspierający pracę Zarządu.
 4. Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym lub elektronicznym, jednakże wymagają one dla swojej ważności przesłania projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu e-mailem za potwierdzeniem odbioru lub pisemnie i akceptacji co najmniej połowy plus jeden z członków Zarządu.

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego Koalicji ani pozostawać z nimi w stosunku małżeństwa, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być zatrudniani przez Zarząd do realizacji zadań statutowych Koalicji,
  3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 4. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Koalicji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie z kontroli oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu.
 6. Komisja Rewizyjna na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym stawia wniosek w sprawie udzielenia ustępującemu Zarządowi absolutorium.
 7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i do żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z głosem doradczym.
 9. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie regulaminu.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 31

 1. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, bądź wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających pełnienie mu funkcji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa spośród członków Zarządu.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swojego składu nowych członków władz, w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji na zasadach określonych w § 22.

§ 32

Zadania Koalicji w terenie realizowane są przez członków Koalicji. Mogą też być powierzone innym podmiotom i innym osobom prawnym działającym w Koalicji.

§ 33

Zasady i tryb działania biura Koalicji określa Zarząd Koalicji.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE KOALICJI

§ 34

Majątek Koalicji stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 35

 1. Na fundusze Koalicji składają się:
  1. składki roczne członków Koalicji,
  2. dochody z imprez organizowanych przez Koalicję,
  3. dotacje,
  4. inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Koalicji,
  5. dochody z działalności gospodarczej,
  6. zapisy, subwencje, darowizny, spadki, środki pochodzące od fundacji, sponsorów, z ofiarności publicznej,
  7. dochody pochodzące z innych działań prawnie dopuszczalnych.
 2. Do reprezentowania i wydawania oświadczeń oraz do zaciągania zobowiązań finansowych upoważniony jest Prezes łącznie z jednym członkiem Zarządu.
 3. Koalicja może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach a dochód z tej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.
 4. Zasady gospodarki finansowej Koalicji ustala Zarząd.
 5. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Koalicji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania majątku Koalicji na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Koalicji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Koalicji,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Koalicji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 6. Wszelkie postanowienia władz Koalicji zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego Koalicji wymagają uchwały Zarządu.
 7. Cały dochód Koalicji przekazywany jest na realizację celów statutowych, a podział zysku między członków jest niedopuszczalny.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KOALICJI

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Koalicji podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu.

§ 37

Uchwała o rozwiązaniu się Koalicji określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Koalicji.