lip 1, 2024

Bank światowy przygotował strategię rozwoju opieki długoterminowej w Polsce

Bank Światowy przygotował projekt strategicznych zmian potrzebnych w opiece długoterminowej w Polsce. Realizacja wskazanych w dokumencie reform ma zapewnić poprawę dostępności i jakości świadczeń w tym obszarze oraz bardziej efektywną koordynację wsparcia pomiędzy opieką zdrowotną i pomocą społeczną. Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" znajdowała się w zespole przygotowującym dane do raportu. W ramach zaangażowania w czerwcu i lipcu ur. przeprowadziła 9 warsztatów diagnostyczno-konsultacyjnych z wybranymi grupami interesariuszy opieki długoterminowej.

Ministerstwo Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowało raport pn. "Przegląd strategiczny opieki długoterminowej w Polsce".

Dokument został opracowany przez Bank Światowy na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i stanowi realizację kamienia milowego A69G Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie reformy A.4.6. "Wzrost uczestnictwa w rynku pracy poprzez rozwój opieki długoterminowej".

Zebrane podczas spotkań informacje i opracowane przez Koalicję raporty z każdego warsztatu posłużyły do przygotowania przez Bank Światowy całościowego raportu o polskim systemie opieki długoterminowej.

Wskazanie głównych kierunków reform w obszarze opieki długoterminowej wsparły szeroko prowadzone dyskusje międzyresortowe oraz konsultacje z interesariuszami opieki długoterminowej w Polsce, w tym świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami oraz opiekunami nieformalnymi.

Raport obejmie kwestie charakterystyki demograficznej, przewidywań dotyczących zachorowalności, możliwości większej integracji ram opieki długoterminowej pod względem społecznym i zdrowotnym, systemu świadczeń, czy też kadr świadczących opiekę. Znajdziemy w nim także wskazanie działań, których realizacja powinna zapewnić poprawę dostępności i jakości opieki długoterminowej oraz bardziej efektywną koordynację wsparcia pomiędzy opieką zdrowotną i pomocą społeczną.

Raport ma istotne znaczenie ze względu na rosnącą rolę opieki długoterminowej w związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa Polski wpływającym na wzrost rozpowszechnienia chorób związanych z wiekiem i niesprawności.

Przypomnijmy. Obecnie w Polsce osoby powyżej 65. roku życia stanowią około 16 proc. mieszkańców. W 2025 r. będzie to już 22 proc. ludności, a w 2050 r. 33 proc.. Według prognoz, seniorzy będą stanowili coraz liczniejszą grupę społeczną, która w znacznej części wymagała będzie opieki i wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu.

W ramach wsparcia projektu Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” zorganizowała cykl warsztatów konsultacyjno-diagnostycznych na temat systemu opieki długoterminowej w Polsce i proponowanych rozwiązań systemowych. Uczestnikami warsztatów byli: świadczeniodawcy pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej; przedstawiciele zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych; świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej; przedstawiciele regionalnych ośrodków polityki społecznej, ośrodków pomocy społecznej i centrów usług społecznych; świadczeniodawcy pielęgniarskiej, domowej opieki długoterminowej; przedstawiciele domów pomocy społecznej i całodobowych domów opieki, opiekunowie formalni oraz prawnicy i orzecznicy.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl

Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas