lis 19, 2022

Ministerstwo odpowiada w sprawie renty socjalnej dla osób niesamodzielnych

Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedział na interpelację nr 36666 w sprawie podwyższenia renty socjalnej dla osób niesamodzielnych.

W swojej odpowiedzi minister pisze m.in.: 

(...) w ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany te będą polegały w szczególności na:

podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł.
Proponowane rozwiązanie zapewnia zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach. Nowe przepisy zawarte są w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 27 października br. ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Podkreślić także należy prawo osób pobierających rentę socjalną do innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych – w tym dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. 13. emerytury, czy kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. 14. emerytury.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i dochodowej, w tym osoby niepełnosprawne, mogą korzystać ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.

Ponadto zaznacza, że wraz z podwyższeniem emerytur i rent w ramach waloryzacji, od 1 marca każdego roku - na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - wzrasta analogicznie kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego oraz kwota miesięczna uwzględniana przy ustalaniu wysokości świadczenia uzupełniającego.

Jeśli chodzi o obywatelski projekt ustawy w sprawie podwyższenia kwoty renty socjalnej należy nadmienić, że na tym etapie Rada Ministrów nie zajęła stanowiska do projektu - będzie ono mogło być sporządzone, w trybie przewidzianym przez Regulamin pracy Rady Ministrów, po rozpoczęciu przez Sejm prac nad projektem - pisze minister.

Całość odpowiedzi dostępna jest TUTAJ


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności