wrz 21, 2022

Kolejne interpelacje w sprawie stomii

Kolejni posłowie kierują do Ministra Zdrowia interpelacje w sprawie zmian w refundacji produktów stomijnych, które proponuje resort zdrowia.

Posłowie Henryka Krzywonos-Strycharska, Anna Wojciechowska, Krystyna Skowrońska, Tomasz Lenz, Joanna Jaśkowiak, Ewa Kołodziej i Dorota Niedziela (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowali interpelację nr 35696 w sprawie niekorzystnych zmian dla pacjentów ze stomią. W swoim piśmie proszą o odpowiedź na szereg pytań: 

 1. Czy wykonana została analiza obecnie pobieranego rodzaju zaopatrzenia przez stomików?
 2. Czy w związku z wykonaną analizą dopatrzono się nieprawidłowości w pobieranym przez stomików świadczeniu? Jeśli tak, to jakiego rodzaju?
 3. Czy dokonano analizy rodzaju wprowadzonych na rynek polski od 2003 roku produktów zaopatrzenia stomijnego?
 4. Czy przeprowadzono analizę zmiany cen produktów stomijnych wprowadzonych do systemu refundacji od 2003 wraz z przyporządkowaniem zmiany jakościowej?
 5. Prosimy o wskazanie konkretnych produktów, na podstawie których dokonano wyceny limitów w danej kategorii.
 6. Na podstawie jakich analiz MZ domniemuje, że w obecnej sytuacji ekonomicznej na świecie, jak również przejściowych braków surowców dopuszcza się możliwość obniżenia cen produktów?
 7. Czy intencją MZ jest wprowadzenie na polski rynek zaopatrzenia stomijnego produktów o wątpliwej jakości i przestarzałych technologicznie?

Poseł Kazimierz Matuszny (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierował do ministra zdrowia interpelację 35663 w sprawie refundacji worków stomijnych, w której zwrócił się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy w projekcie rozporządzenia zaproponowane limity refundacji worków stomijnych mogą ulec zmianie w ten sposób, aby pozwolić na zaspokojenie potrzeb higienicznych pacjentów i zakup worków w wystarczającej liczbie bez ograniczeń i zgodnie ze wskazaniami lekarza?

Z kolei poseł Franciszek Sterczewski (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierował do ministra zdrowia interpelację nr 35821 w sprawie niezrozumienia przez Ministerstwo Zdrowia konsekwencji planowanych zmian w systemie refundacji wyrobów stomijnych. W interpelacji zwrócił się do ministra z następującymi pytaniami:

 1. W jaki sposób Ministerstwo na podstawie zapisów w projekcie rozporządzenia uważa, że zaopatrzenie osób z wyłonioną stomią ulegnie poprawie, biorąc pod uwagę opisane wyżej czynniki?
 2. Czy w związku z potencjalnym oczekiwaniem Ministerstwa odnośnie do zakładanej obniżki cen produktów zostały opracowane wytyczne branżowe pozwalające na bezpieczeństwo stosowania refundowanych produktów?
 3. Czy została wykonana analiza, kto na dzień dzisiejszy ordynuje wyroby stomijne i jak przebiega faktyczny proces zaopatrzenia, tj. kto i w jaki sposób decyduje o doborze sprzętu stomijnego?
 4. Na system którego z państw EU powołuje się Ministerstwo w udzielonej odpowiedzi na poprzednią interpelację i czy jest on odzwierciedlony w projekcie rozporządzenia w całości?
 5. Na bazie których konkretnie produktów Ministerstwo ustaliło limit ceny w danej grupie produktowej? Czy dokonano analizy realizacji w oparciu o te produkty? Jaki procent w realizacji odbioru sprzętu stomijnego stanowią obecnie te produkty?
 6. Czy wykonana została analiza obecnie pobieranego rodzaju zaopatrzenia przez stomików? Czy w związku z wykonaną analizą dopatrzono się nieprawidłowości w pobieranym przez stomików świadczeniu? Jeśli tak, to jakiego rodzaju?
 7. Czy dokonano analizy rodzaju wprowadzonych na rynek polski od 2003 roku produktów zaopatrzenia stomijnego?
 8. Czy przeprowadzono analizę zmiany cen produktów stomijnych wprowadzonych do systemu refundacji od 2003 wraz z przyporządkowaniem zmiany jakościowej?
 9. Czy Ministerstwo przewiduje w związku z proponowaną zmianą formy realizacji zaopatrzenia dodatkowy czas podczas porady lekarskiej na szczegółowy dobór zaopatrzenia oraz czas potrzebny na wystawienie 4, a niejednokrotnie 8 zleceń?
 10. Jak według Ministerstwa zmieni się sposób ordynacji zaopatrzenia stomijnego przez lekarzy, którzy obecnie wypisują jedno zlecenie na każdy rodzaj stomii, a po zmianie będą musieli wypisać minimum 4? Czy to bezpośrednio przełożyć się może na lepszą jakość preskrypcji?

Interpelacja nr 35696

Interpelacja nr 35663

Interpelacja nr 35821

Pozostałe odpowiedzi:

Interpelacja nr 35978

Interpelacja nr 35977

Interpelacja nr 35966

Interpelacja nr 35960

Interpelacja nr 36063

Interpelacja nr 36037


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności