lip 29, 2022

Odpowiedź na zapytanie w sprawie obniżenia wyceny taryf dla pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie w domu

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedział na zapytanie poselskie nr 5233 dotyczące taryf świadczeń gwarantowanych udzielanych w ramach zespołów długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

W odpowiedzi czytamy m.in.: "(...)świadczenia z zakresu opieki długoterminowej dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej były przedmiotem taryfikacji w 2016. Wydano wtedy taryfy dla 7 świadczeń, w tym dla świadczenia osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekła niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych, dla którego wartość taryfy została określona na poziomie 4,91 punktów. Zarządzeniem nr 94/2019/DSOZ z dnia 18 lipca 2019 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podzielił produkt osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych. W uzasadnieniu do Zarządzenia podano, że z uwagi na zróżnicowanie wymagań dotyczących wizyt personelu w świadczeniach zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekła niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych, dodane zostaną produktu rozliczeniowe rozróżniające świadczenia względem czasu wentylacji pacjenta (do 8 godzin, od 8 do 16 godzin, powyżej 16 godzin). Zmiany te wprowadzają wagę punktową produktu rozliczeniowego, różnicując wycenę świadczeń w zależności od wymogu zatrudnienia personelu medycznego, czasu trwania wentylacji pacjenta oraz liczby minimalnych wizyt personelu medycznego określonego w rozporządzeniu. Przypisane wagi punktowe nie były przedmiotem prac taryfikacyjnych i zostały określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nie można zatem w przypadku świadczenia osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie poniżej 8 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych mówić stricte o obniżeniu taryfy, ponieważ przedmiotowe świadczenie, w formie różnicującej wycenę w zależności od czasu trwania wentylacji, nie było wcześniej przedmiotem prac taryfikacyjnych.

Obniżeniu natomiast uległa wartość punktowa wszystkich objętych pracami taryfikacyjnymi świadczeń ze względów, które szczegółowo opisano w punkcie drugim. Taryfy zostały ustalone na podstawie przeprowadzonej przez AOTMiT analizy, wskazującej na spadek wartości świadczenia dla pacjentów wentylowanych mechanicznie >16 h o 16%, w przypadku świadczeń dla pacjentów wentylowanych w przedziale 8 - 16 h - o 29% oraz w przypadku świadczeń dla pacjentów wentylowanych <8 h - o 62%. Zgromadzony i przedstawiony materiał jest wiarygodny, rzetelny i prawidłowy, a przeprowadzone analizy potwierdziły konieczność zmiany taryf. Proszę również przyjąć, że od 1 kwietnia 2022 roku świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną zostały objęte 4,5% wzrostem ceny.

Ponadto uprzejmie informuję, że w podczas prac analitycznych związanych z taryfikacją świadczeń uwidoczniła się potrzeba wprowadzenia zmian w wykazie świadczeń gwarantowanych. Konieczne do zweryfikowania i ewentualnej zmiany w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych są warunki udzielania świadczenia, w tym:

  • Kryteria kwalifikacji wejścia do leczenia,
  • Zmiany w zakresie personelu udzielającego świadczenia,
  • Zmiany w zakresie procedur udzielanych świadczeniobiorcom,
  • Zmiana warunków realizacji świadczeń w zakresie wymaganego sprzętu,
  • Oraz ustalenie finansowania w zależności od zapotrzebowania na wentylację."

Ponadto Minister w swojej odpowiedzi pisze również: "Na zlecenie Ministra Zdrowia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowuje, w procesie konsultacji z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia, model kompleksowej opieki nad pacjentami z problemami oddechowymi. Wyniki prowadzonych prac nad zmianami w koszyku mogą spowodować konieczność ponownej weryfikacji taryf rzeczonych świadczeń."

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności