sty 13, 2020

Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej

13 stycznia Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej. Zespół ma być organem opiniodawczo-doradczym ministra.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący - przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia w randze ministra, sekretarza albo podsekretarza Stanu;
 2. Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia;

 3. Członkowie:
 • przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • przedstawiciel Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji,
 • przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
 • konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 • konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii,
 • konsultant krajowy w dziedzinie neurologii,
 • konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
 • konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego,
 • konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,
 • konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
 • konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
 • przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • 5 przedstawicieli wybranych przez Przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez wyższe uczelnie medyczne,
 • 5 przedstawicieli wybranych przez Przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez szpitale dla, których podmiotem założycielskim jest marszałek województwa, uczelnia medyczna lub instytut naukowy,
 • 5 przedstawicieli wybranych przez Przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe albo związki lub porozumienia organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia lub zaangażowanych w działania na rzecz osób starszych (przedstawicieli organizacji pozarządowych albo związków lub porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych).

Do zadań Zespołu należy:

 • przygotowywanie opinii, rekomendacji lub zaleceń w sprawach z zakresu zdrowotnej polityki senioralnej, w szczególności w zakresie priorytetowych kierunków realizacji zdrowotnej polityki senioralnej;
 • zgłaszanie i opiniowanie propozycji strategii, programów, planów i działań z zakresu opieki zdrowotnej dedykowanych osobom starszym, w tym z zakresu zdrowia publicznego i świadczeń opieki zdrowotnej;
 • przedstawianie i opiniowanie propozycji działań w zakresie koordynacji usług zdrowotnych i pomocy społecznej kierowanych do osób starszych i ich opiekunów, w tym działań wdrożeniowych i monitoringowych, deinstytucjonalizacji usług;
 • wspieranie innych zadań wskazanych przez Ministra Zdrowia lub członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia lub Przewodniczącego Zespołu.

Z treścią zarządzenia można zapoznać się tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności